Avfallshanteringsföreskrifter

Avfallshanteringsföreskrifterna som är lokala bestämmelser kompletterar avfallslagen och författningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Avfallslagen ger kommunen rätt omfattande befogenheter för ett utfärdande av lokala bestämmelser gällande behandling och återvinning av avfall, förebyggande av olägenheter samt övervakning.

 

Nya avfallshanteringsföreskrifter i kraft den 1.3.2015

Västra Nylands avfallsnämnd godkände vid sitt möte den 5.2.2015 Västra Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter som trädde i kraft den 1.3.2015. I avfallshanteringsföreskrifterna som Västra Nylands avfallsnämnd fastslagit utfärdas bestämmelser gällande avfallshanteringen och ordnande av denna i kommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis.

För att kommuninvånarna lättare ska kunna förstå avfallshanteringsföreskrifterna har det sammanställts ett informationspaketet ”Vad är avfallshanteringsföreskrifter och varför utfärdas de?” Till paketet har det samlats allmän information för kommuninvånarna om hela avfallshanteringssystemet.
I avfallshanteringsföreskrifternas motivering har detaljerade motiveringar till varje föreskrift framförts.